Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr -

-. Zielone Aleje w Ostrowcu teraz!


Krótki opis

Wykonanie nasadzeń drzew liściastych w linii pasa drogowego wzdłuż ulicy Siennieńskiej, Okólnej, Wardyńskiego, Słowackiego, Sienkiewicza i Krzemiennej

Opis projektu

Wykonanie nasadzeń drzew liściastych w  linii pasa drogowego wzdłuż ulicy Las Rzeczki  Krzemiennej będą stanowiły naturalną barierę dla pobliskich zabudowań jedno i wielorodzinnych przed zanieczyszczeniami i hałasem jak i zabezpieczały nawierzchnię oraz zmniejszały odczuwalną temperaturę dla wszystkich użytkujących drogę podczas upałów.
Nasadzenia w obrębie starych zabudowań wokól rynku wpłyną pozytywnie na estetyczny aspekt jak i umożliwią spacery w każdą pogodę. Częściowo odtworzą aleje której pozostałości możemy jeszcze zauważyć np. na ulicy Siennieńskiej.
Nasadzenie drzew liściastych np. kasztanowców zwyczajnych, brzozy lub lipy. Pace obejmują wykonanie „Projektu zieleni” wraz z dokonaniem uzgodnień z dendrologiem w zakresie doboru odpowiednich drzew, które gwarantowałyby szybki wzrost, dobrą kondycję oraz żywotność nasadzeń.  Prace obejmują dostawę drzew o obwodzie pnia min gr. 14 cm na wysokości 1,00m wraz z zadołowaniem oraz opalikowaniem zabezpieczającym i pielęgnacją, odtworzeniem w pierwszym roku od nasadzenia zieleni.
Wykonanie nasadzeń w znacznym stopniu poprawi jakość życia mieszkańców o zarówno mieszkających w zabudowie jednorodzinnej jak i wielorodzinnej sąsiadującej z wymienionymi powyżej ulicami. Inwestycja pozwoli na podniesienie walorów krajobrazowych otoczenia, a przed wszystkim zmniejszy hałas  oraz ograniczy możliwość przedostawania się nieprzyjemnych zapachów oraz zanieczyszczeń.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Ulica Las Rzeczki40 000 zł
2Ulica Krzemienna40 000 zł
3Ulica Juliusza Słowackiego 30 000 zł
4Ulica Okólna8 400 zł
5Ulica Siennieńska21 000 zł
6Ulica Adama Wardyńskiego21 000 zł
7Ulica Sienkiewicza24 000 zł
Łącznie: 184 400 zł

Status projektu

Zweryfikowany negatywnie na etapie oceny merytorycznej

Uzasadnienie

W związku z brakiem dokonania korekty zgłoszonego zadania w zakresie zmiany lokalizacji proponowanych nasadzeń, zadanie nie może zostać ocenione pozytywnie i dopuszczone do głosowania.

Regulamin przyznaje Pani/Panu prawo do złożenia odwołania od tej decyzji:

Rozdział III punkt 10: W terminie 5 dni roboczych od terminu opublikowania wyników oceny projektów, wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania do Zespołu. Odwołanie wraz z uzasadnieniem składa się w formie papierowej w Urzędzie w godzinach pracy Urzędu, bądź za pośrednictwem poczty, bądź drogą elektroniczną z adresu e-mail wskazanego we wniosku, na adres bo@um.ostrowiec.pl. O skuteczności wniesienia odwołania decyduje dzień wpływu do Urzędu.

Całość regulaminu dostępna jest na stronie internetowej boos.um.ostrowiec.pl

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Zielone Aleje w Ostrowcu teraz!

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) -dalej: „RODO” informuję, że:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z siedzibą przy ulicy Jana Głogowskiego 3/5. 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych –inspektor@cbi24.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na dany rok budżetowy za zgodą osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych jej dotyczących na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie swobodnego przesyłu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz przepisów prawa miejscowego (Uchwała Rady Miasta w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego).
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą członkowie Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego, dostawcy usług internetowych oraz mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi prawne oraz inne organy publiczne, sądy i inni odbiorcy legitymujący się interesem prawnym w pozyskaniu danych osobowych.
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  6. .Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie przez okres przewidziany w  Instrukcji kancelaryjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w  sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do  przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem umownym za zgodą osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych jej dotyczących.
Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia projektu zgłoszonego w danej edycji do budżetu obywatelskiego.