Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 32

32. Mini GOLF na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego


Krótki opis

Budowa pola do gry w ,,Mini golfa'' wraz z infrastrukturą na terenie Parku Miejskiego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Opis projektu

Projekt zakłada budowę pola do gry w minigolfa, wraz z infrastrukturą (ławeczki, kosze) oraz nasadzeniem roślin, krzewów i drzew na terenie Parku Miejskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Każda dodatkowa atrakcja, zwiększająca możliwości spędzenia wolnego czasu na świeżym powietrzu w naszym mieście jest cenna. Jedną z takich możliwości może być gra w mini golfa.
Jest to sport dla małych, dużych, młodszych i starszych - jednym słowem dla wszystkich. Nie trzeba być profesjonalistą, żeby czerpać radość z rywalizacji i wspólnej zabawy. Golf jest coraz bardziej popularny na całym świecie jego odmiana (mini golf) szybko zdobywa serca każdego, kto choć raz spróbuje w nią zagrać. Będzie to miejsce ogólnodostępne. Miejsce integracji społeczności lokalnej pozwalające na zapoznanie się nową dziedziną sportu niedostępną w najbliższej okolicy.

Zgodnie z §3 pkt. 5 Regulaminu „Do wniosku wnioskodawca dołącza kosztorys oraz w przypadku zadań inwestycyjnych mapę z zaznaczonym terenem, na którym miałby być zrealizowany projekt.” Względem tego zapisu nie jest konieczne wskazywanie konkretnego miejsca w Parku Miejskim gdzie zostanie to zadanie ulokowane.

W załączeniu przesyłam zaktualizowany harmonogram – oraz zmieniam koszt zadania na 200 000,00 zł. Rezygnujemy z dodatkowych nasadzeń.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
19 stanowisk z przeszkodami i montażem105 000 zł
2ciągi piesze40 000 zł
3ławka parkowa 5 szt x 900 zł4 500 zł
4stalowy kosz na śmieci BASIC 5szt x 500zł2 500 zł
5ogrodzenie24 539 zł
6regulamin600 zł
7kije do mini golfa junior 35 x 154 zł5 390 zł
8kije do mini golfa standard 35 x 100zł3 500 zł
9piłki do gry w mini golfa 150 x 7,40 zł1 110 zł
10dmuchawa do czyszczenia torów800 zł
11dokumentacja projektowa wraz z nadzorem autorskim i inwestorskim12 061 zł
Łącznie: 200 000 zł

Status projektu

Zweryfikowany pozytywnie

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Mini GOLF na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) -dalej: „RODO” informuję, że:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z siedzibą przy ulicy Jana Głogowskiego 3/5. 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych –inspektor@cbi24.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na dany rok budżetowy za zgodą osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych jej dotyczących na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie swobodnego przesyłu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz przepisów prawa miejscowego (Uchwała Rady Miasta w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego).
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą członkowie Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego, dostawcy usług internetowych oraz mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi prawne oraz inne organy publiczne, sądy i inni odbiorcy legitymujący się interesem prawnym w pozyskaniu danych osobowych.
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  6. .Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie przez okres przewidziany w  Instrukcji kancelaryjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w  sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do  przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem umownym za zgodą osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych jej dotyczących.
Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia projektu zgłoszonego w danej edycji do budżetu obywatelskiego.