Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 31

31. Rzeźba w przestrzeni publicznej – plener i utworzenie plenerowej galerii rzeźb na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego


Krótki opis

Rzeźba w przestrzeni publicznej – uzupełnienie plenerowej galerii rzeźb na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego

Opis projektu

Wniosek dotyczy organizacji w Ostrowcu Świętokrzyskim pleneru rzeźbiarskiego dla trzech artystów (z bazą warsztatową np. w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku). Powstałe rzeźby zostaną posadowione w trzech lokalizacjach na terenie miasta tworząc plenerową galerię.
Rzeźba w przestrzeni publicznej jest bardzo istotnym elementem kształtującym krajobraz, a ponadto odgrywa znaczący udział w tworzeniu i aranżacji miejsc i nadawaniu im klimatu. W sposób „naturalny” odgrywa ważną rolę edukacyjną. Proponowane zadanie jest odwołaniem do lokalnej historii i tożsamości kulturowej ostrowczan. Należy w tym miejscu podkreślić, że niezwykle ważnym elementem kształtującym świadomość plastyczną mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego od lat stanowi sztuka w przestrzeni publicznej, na którą obecnie składa się m.in. kolekcja 36 rzeźb rozproszonych w różnych częściach miasta. Powstały one głównie w latach 70. XX w. w ramach plenerów rzeźbiarskich organizowanych w Ostrowcu z udziałem studentów krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, tworzących pod okiem m.in. Józefa Potępy i Jerzego Nowakowskiego, a w latach 80. studentów z ASP w Warszawie. Liczne rzeźby ceramiczne pozostawili również na terenie miasta w połowie lat 70. artyści z tzw. grupy ćmielowskiej – G. Hadyna, A. Myjak i J. Opala.
Obecnie proponowane zadanie, którego integralną częścią staną się działania edukacyjne, warsztaty i spotkanie z artystami włączy mieszkańców w proces tworzenia wspólnych przestrzeni, pozwoli na poznanie i zrozumienie procesu twórczego, a przy okazji stanie się doskonałym narzędziem promocji miasta, zarówno na poziomie wewnętrznym – wśród jego mieszkańców, jak i na arenie ogólnopolskiej.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Materiał – kamień (piaskowiec) 22 000 zł
2Transport kamienia 10 000 zł
3Wynajem pracowni rzeźbiarskich4 000 zł
4 Koszty posadowienia rzeźb15 000 zł
5Honoraria artystów24 000 zł
Łącznie: 75 000 zł

Status projektu

Zweryfikowany pozytywnie

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Rzeźba w przestrzeni publicznej – plener i utworzenie plenerowej galerii rzeźb na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) -dalej: „RODO” informuję, że:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z siedzibą przy ulicy Jana Głogowskiego 3/5. 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych –inspektor@cbi24.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na dany rok budżetowy za zgodą osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych jej dotyczących na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie swobodnego przesyłu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz przepisów prawa miejscowego (Uchwała Rady Miasta w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego).
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą członkowie Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego, dostawcy usług internetowych oraz mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi prawne oraz inne organy publiczne, sądy i inni odbiorcy legitymujący się interesem prawnym w pozyskaniu danych osobowych.
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  6. .Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie przez okres przewidziany w  Instrukcji kancelaryjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w  sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do  przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem umownym za zgodą osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych jej dotyczących.
Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia projektu zgłoszonego w danej edycji do budżetu obywatelskiego.