Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr -

-. Przestrzeń do zabawy i prawidłowego rozwoju, ale i do wspomagania na poźniejszy rozwój intelektualny, emocjonalny, ruchowy i psychiczny u dzieci.


Krótki opis

Korzystanie z uciech zabawy na placu zabaw dla dzieci.

Opis projektu

Potrzebą naszego osiedla jest budowa Placu Zabaw. Nasi mali milusińscy tak jak inne dzieci w mieście potrzebują przestrzeni, która wprowadzi maluchy w krainę gdzie razem z rówieśnikami mogą odkrywać ciekawy świat. Dzieci pragną biegać, skakać, wspinać się, bujać mogą podczas zabawy ćwiczyć mięśnie i pracować nad równowagą i kondycją ruchową. Pragnę stworzyć im przestrzenny, kolorowy z różnorodnością atrakcji i frajdy tereny, chcę na nim też różnorodności elementów urządzeń, z których maluchy będą korzystać podczas zabawy na nich, czerpać radość i rozwijać swój umysł. Dzieci poprzez ruch będą uwalniać mięśnie całego ciała, uwalniać od stresu, oraz umilą kreatywne spędzanie czasu na świeżym powietrzu. Plac zabaw jest stworzony z myślą o komforcie bezpieczeństwa, rozwoju, zachęcenie dzieci do spędzania czasu na świeżym powietrzu ale i do odpoczynku ich opiekunów. Celem jest integracja lokalnej społeczności - bo ruch to zdrowie, a zieleń to życie. Nasze osiedle Henryków przy ul. Iłżecka długo boryka się z jego brakiem.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Zestaw ekologicznego placu zabaw firmy AVIS246 676,50 zł

Status projektu

Zweryfikowany negatywnie na etapie oceny merytorycznej

Uzasadnienie

Projekt zostaje odrzucony, niedopuszczony do głosowania.

Zgodnie z ustaleniami „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w rejonie ulic: Siennieńska, Armii Krajowej, Iłżecka, Rzeczki”, zatwierdzonego uchwałą Nr XXVI/91/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 24.09.2012r. (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z dnia 30.10.2012r. poz. 2907), przedmiotowa działka znajduje się na terenie oznaczonym symbolem „U1” – teren zabudowy usług nieuciążliwych, o przeznaczeniu: zabudowa usług nieuciążliwych. Zgodnie z ustaleniami planu przez usługi nieuciążliwe - należy rozumieć usługi, których uciążliwość nie może powodować przekroczenia standardów jakości środowiska poza terenem, do którego prowadzący działalność ma tytuł prawny i które nie są zaliczane do przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.  Ustalenia ww. planu nie przewidują dla przedmiotowego terenu dopuszczenia innego rodzaju przeznaczenia terenu niż zabudowa usług nieuciążliwych. Dlatego też, nie ma możliwości budowy placu zabaw dla dzieci na działce przy ul. Iłżeckiej.

W związku z powyższym zwrócono się o podanie innej lokalizacji proponowanej inwestycji oraz weryfikację kosztorysu o koszty sporządzenia dokumentacji projektowej.

Wnioskodawca w wyznaczonym terminie nie naniósł powyższych poprawek stwierdzonych  podczas oceny projektu.

Regulamin przyznaje Pani/Panu prawo do złożenia odwołania od tej decyzji:

Rozdział III punkt 10: W terminie 5 dni roboczych od terminu opublikowania wyników oceny projektów, wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania do Zespołu. Odwołanie wraz z uzasadnieniem składa się w formie papierowej w Urzędzie w godzinach pracy Urzędu, bądź za pośrednictwem poczty, bądź drogą elektroniczną z adresu e-mail wskazanego we wniosku, na adres bo@um.ostrowiec.pl. O skuteczności wniesienia odwołania decyduje dzień wpływu do Urzędu.

Całość regulaminu dostępna jest na stronie internetowej boos.um.ostrowiec.pl

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Przestrzeń do zabawy i prawidłowego rozwoju, ale i do wspomagania na poźniejszy rozwój intelektualny, emocjonalny, ruchowy i psychiczny u dzieci.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) -dalej: „RODO” informuję, że:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z siedzibą przy ulicy Jana Głogowskiego 3/5. 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych –inspektor@cbi24.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na dany rok budżetowy za zgodą osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych jej dotyczących na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie swobodnego przesyłu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz przepisów prawa miejscowego (Uchwała Rady Miasta w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego).
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą członkowie Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego, dostawcy usług internetowych oraz mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi prawne oraz inne organy publiczne, sądy i inni odbiorcy legitymujący się interesem prawnym w pozyskaniu danych osobowych.
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  6. .Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie przez okres przewidziany w  Instrukcji kancelaryjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w  sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do  przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem umownym za zgodą osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych jej dotyczących.
Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia projektu zgłoszonego w danej edycji do budżetu obywatelskiego.