Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 27

27. Wyposażenie w defibrylatory budynków ul. Świętokrzyska 22 i Górna 3


Krótki opis

Zakup i montaż dwóch defibrylatorów ratujących życie.

Opis projektu

Budynek przy ul. Świętokrzyskiej 22 to budynek użyteczności publicznej, w którym zlokalizowane są instytucje MOPS, PCPR, Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, WORD, Straż Miejska i ZUM. W budynku tym przebywa stale około 150 osób, codziennie do instytucji, których siedzibą jest ten budynek przychodzą interesanci średnio w liczbie około 100 osób.
Do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 8 ul. Górna 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim uczęszcza 180 uczniów, ponadto w Szkole jest zatrudnionych 40 nauczycieli i kadry administracyjnej.
Po odbiór młodszych dzieci codziennie pojawia się dwukrotnie w ciągu dnia około 450 opiekunów, są to rodzice dzieci, dziadkowie, osoby sprawujące opiekę, często są to osoby w podeszłym wieku.
Ta część Ostrowca Świętokrzyskiego jest aktualnie w strefie, do której trudno się dostać ze względu na przeszkody komunikacyjne związane z realizacją programu przebudowy ulic Al. 3 Maja oraz mostu na rzece Kamiennej. Przyjazd służb medycznych jest znacznie wydłużony. Nie ma też w pobliżu placówek medycznych.
Posiadanie defibrylatorów o łatwej obsłudze może uratować życie w razie nagłego wypadku.
Potrzebne są defibrylatory o prostej obsłudze, z jasnymi podpowiedziami, bez wyświetlacza EKG, który mógłby rozpraszać ratownika, z wbudowanym metronomem wspomagającym akustycznie tempo prowadzonego masażu serca oraz informujący ile czasu pozostało do ukończenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Dodatkowo defibrylatory muszą mieć baterię niewymagającą ładowania z długim okresem żywotności, powyżej 5 lat. Muszą mieć możliwość przechowywania z podłączonymi elektrodami i wbudowanym uchwytem transportowym, aby w każdej chwili być w gotowości do użycia. Do defibrylatorów należy zakupić szafki, aby ułatwić dostęp i obsługę urządzeń.
Urządzenia znalazłby się przy drzwiach wejściowych lub głównym korytarzu tych placówek.
W gestii jednostek zarządzających defibrylatorami pozostałoby przeprowadzenie szkoleń z obsługi urządzeń.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Defibrylator 2x13 000 zł
2Szafka 2x1 200 zł
Łącznie: 14 200 zł

Status projektu

Zweryfikowany pozytywnie

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Wyposażenie w defibrylatory budynków ul. Świętokrzyska 22 i Górna 3

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) -dalej: „RODO” informuję, że:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z siedzibą przy ulicy Jana Głogowskiego 3/5. 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych –inspektor@cbi24.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na dany rok budżetowy za zgodą osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych jej dotyczących na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie swobodnego przesyłu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz przepisów prawa miejscowego (Uchwała Rady Miasta w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego).
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą członkowie Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego, dostawcy usług internetowych oraz mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi prawne oraz inne organy publiczne, sądy i inni odbiorcy legitymujący się interesem prawnym w pozyskaniu danych osobowych.
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  6. .Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie przez okres przewidziany w  Instrukcji kancelaryjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w  sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do  przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem umownym za zgodą osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych jej dotyczących.
Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia projektu zgłoszonego w danej edycji do budżetu obywatelskiego.