Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 13

13. Modernizacja i doposażenie placu zabaw przy ulicy B. Prusa


Krótki opis

Modernizacja i doposażenie placu zabaw przy ulicy B. Prusa - miejsca rekreacji i zabawy dla mieszkańców osiedla Piaski-Henryków i nie tylko.

Opis projektu

Celem realizacji zadania jest modernizacja i doposażenie istniejącego placu zabaw przy ulicy B. Prusa, dzięki czemu dzieci bezpiecznie i aktywnie będą mogły spędzać czas na powietrzu. Plac zabaw jest idealnym miejscem dla aktywności ruchowej. Motywowanie dziecka do aktywności fizycznej od najmłodszych lat, przeradza się w pozytywne nastawienie do aktywnego stylu w dorosłym życiu. Obecny plac zabaw jest w  złym stanie technicznym, wyposażenie miejsca nie jest atrakcyjne dla dzieci. Urządzenia na skutek wieloletniego użytkowania uległy zniszczeniu, część została wyłączona z użytkowania ze względu na bezpieczeństwo dzieci. Modernizacja i doposażenia istniejącego placu zabaw przy ul. B. Prusa w przyjazne sprzęty zabawowe (m.in. huśtawki, zestawy zabawowe, ławki itp.) urozmaici i zachęci dzieci do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu. Wyposażenie placu w elementy małej architektury pozwoli również dorosłym na odpoczynek na świętym powietrzu.
Modernizacja i rozbudowa placu zabaw przy ul. B. Prusa przyczyni się do:
• wspomagania rozwoju dzieci;
• urozmaicenia form spędzania czasu wolnego;
• integracji lokalnej społeczności.
Projekt zakłada wymianę istniejącego sprzętu oraz doposażenie w nowe elementy, takie jak zakup wielofunkcyjnego placu zabaw przeznaczonego składającego się m.in. z  huśtawki, zjeżdżalni, ścianki wspinaczkowej itp. oraz trampolin, piaskownicy. W ramach przedsięwzięcia przewiduje się wykonanie nawierzchni z tworzyw sztucznych, która zapewnią bezpieczne korzystanie z urządzeń na placu zabaw, dostawę i montaż urządzeń rekreacyjnych i elementów małej architektury oraz ukształtowanie terenu wokół placu zabaw. Przewiduje się również zabezpieczenie terenu poprzez nowe ogrodzenie.
Zmodernizowany plac zabaw będzie miejscem bezpiecznym i atrakcyjnym dla dzieci. Realizacja tego projektu przyczyni się również do lepszego rozwoju infrastruktury publicznej. Plac zabaw będzie pełnił ważną funkcję społeczną oraz będzie ciekawą alternatywą dla Tv i Internetu. Proponowany w tym miejscu wielofunkcyjny plac zabaw, będzie służył nie tylko mieszkańcom osiedla.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Wykonanie dokumentacji projektowo‐kosztorysowej18 000 zł
2Remont placu zabaw (wymiana urządzeń zabawowych i małej architektury, wymiana nawierzchni, modernizacja ogrodzenia)280 000 zł
Łącznie: 298 000 zł

Status projektu

Zweryfikowany pozytywnie

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Modernizacja i doposażenie placu zabaw przy ulicy B. Prusa

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) -dalej: „RODO” informuję, że:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z siedzibą przy ulicy Jana Głogowskiego 3/5. 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych –inspektor@cbi24.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na dany rok budżetowy za zgodą osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych jej dotyczących na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie swobodnego przesyłu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz przepisów prawa miejscowego (Uchwała Rady Miasta w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego).
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą członkowie Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego, dostawcy usług internetowych oraz mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi prawne oraz inne organy publiczne, sądy i inni odbiorcy legitymujący się interesem prawnym w pozyskaniu danych osobowych.
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  6. .Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie przez okres przewidziany w  Instrukcji kancelaryjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w  sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do  przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem umownym za zgodą osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych jej dotyczących.
Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia projektu zgłoszonego w danej edycji do budżetu obywatelskiego.