Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 10

10. Zaciszne altany - odpocznij w cieniu


Krótki opis

Projekt ma na celu postawienie wiat w parku miejskim, w których ostrowiecka młodzież spędzałaby czas wraz ze swoimi znajomymi.

Opis projektu

Projekt ma na celu postawienie altan w parku miejskim. Jako ostrowiecka młodzież lubimy tam przebywać, niestety w czasie deszczu jesteśmy zmuszeni go opuścić i udać się do najbliższego zadaszenia, którym jest ostrowiecka galeria. Rozwiązaniem tego problemu mogą być właśnie altany/wiaty. Świetnym przykładem takiej inwestycji jest m.in. Bodzechów, na boisku w tej miejscowości stoją  właśnie takie wiaty, z których młodzież z chęcią korzysta. Z własnego doświadczenia wiemy, że podczas deszczu nie ma gdzie się schronić. Jedna wiata wraz z ławką zajmowałaby powierzchnię 3m x 3m. W każdej wiacie byłby kosz na śmieci oraz stół z ławką. Teren pod wiatą byłby wybrukowany. Projekt ten przewiduje 4 takie wiaty w różnych lokalizacjach w parku miejskim. Dodatkowo każda z nich miałaby na swoim dachu panel słoneczny, który mógłby zasilać oświetlenie w altanie.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Altany wraz z ławkami i stolikami80 600 zł
2Wybrukowanie podłoża12 000 zł
3Kosze na śmieci5 500 zł
4Oświetlenie35 000 zł
5Koszt realizacji (wynagrodzenie dla pracowników)52 000 zł
Łącznie: 185 100 zł

Status projektu

Zweryfikowany pozytywnie

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Zaciszne altany - odpocznij w cieniu

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) -dalej: „RODO” informuję, że:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z siedzibą przy ulicy Jana Głogowskiego 3/5. 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych –inspektor@cbi24.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na dany rok budżetowy za zgodą osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych jej dotyczących na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie swobodnego przesyłu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz przepisów prawa miejscowego (Uchwała Rady Miasta w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego).
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą członkowie Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego, dostawcy usług internetowych oraz mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi prawne oraz inne organy publiczne, sądy i inni odbiorcy legitymujący się interesem prawnym w pozyskaniu danych osobowych.
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  6. .Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie przez okres przewidziany w  Instrukcji kancelaryjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w  sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do  przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem umownym za zgodą osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych jej dotyczących.
Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia projektu zgłoszonego w danej edycji do budżetu obywatelskiego.