Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr -

-. Plac zabaw dla pupili (piesków)


Krótki opis

Nasz ostrowiecki "Psi Park", który powstał z inicjatywy ostrowczanki Karoliny Perchel.

Opis projektu

Jestem właścicielką wiernego czworonoga. Często wychodząc z nim na spacery, uświadomiłam sobie, że super by było gdyby w naszym mieście powstał "Psi plac zabaw". Sądzę, że taka inicjatywa przyczyniłaby się do tego, że spacery wielu mieszkańców i ich zwierząt były by urozmaicone, a w dodatku nasze pupile miałyby w naszym mieście odrębne miejsce do zabawy. Wiele znajomych popiera, taki pomysł, gdyż sami posiadają takich kompanów. Myślę, że każda grupa społeczna na tym zyska, oczywiście taka która posiada psa. Takie pieski oprócz zwykłych spacerów mogłyby wspinać się po różnych kładkach, przechodzić przez tunele, ale i korzystać, z różnych przeszkód. Dodatkowo taki plac  posiadałby ogrodzenie, z furtką.  W środku obiektu znajdowało by się kilka ławek, tak aby właściciel mógł odpocząć.  W dniu otwarcia takiego psiego parku mogłyby się odbyć zajęcia z Psim trenerem, który nauczyłby właścicieli "jak rozmawiać z psem". Na terenie obiektu może również znajdować się górka, tak aby pieski mogły sobie po niej biegać. Przeszkody dla psów, swoim kolorem mogą nawiązywać do barw miasta, dodatkowo przy wejściu może  znajdować się tabliczka informacyjna z informacją o pomysłodawczyni projektu oraz opisem dotyczącym przeznaczenia obiektu.  Oczywiście warto zachować walory zieleni tak, aby miejsce było przeznaczone do odpoczynku właściciela a przede wszystkim jego pupila, która ma bezpiecznie spędzać pobyt na placu.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Latarnia parkowa - 216 000 zł
2Ławki parkowe - 8 16 000 zł
3Trawnik - jego urządzenie10 000 zł
4Zakup koszy na psie odchody - 2 2 000 zł
5Ogrodzenie - siatka - furtka15 000 zł
6Zakup sprzętu - kładek- tuneli - atrakcji dla czworonogów 30 000 zł
7Nasyp - górka - przystowanie terenu do zabawy 2 000 zł
8Kamera - monitoring 10 000 zł
9Kosz na śmieci 1 000 zł
10Wynajęcie tresera psiego na otwarcie wydarzenia - zajęcia 3 000 zł
11Obroże dla psów z napisem "Jestem z Ostrowca" - rozdawane w pierwszy dzień otwarcia - 3009 000 zł
12Wstawienie tablicy informacyjnej o zachowaniu porządku i czystości 1 000 zł
13Kampania reklamowa w lokalnej prasie 1 200 zł
14Druk plakatów - A3 - 100 sztuk 300 zł
15Kampania radiowa na lokalnej antenie1 000 zł
16Fotograf na wydarzeniu1 000 zł
17Dwutygodniowa kampania Google Ads 1 000 zł
18Miski dla psów na wodę - takie poidełko 500 zł
Łącznie: 120 000 zł

Status projektu

Odrzucony formalnie

Uzasadnienie

Rozdział III Regulaminu określającego zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego z mieszkańcami Ostrowca Świętokrzyskiego, punkt 2 i 3 określa zakres w jakim wnioskodawca może poprawiać swój wniosek w trakcie oceny formalnej i merytorycznej:
1. Na etapie oceny nie można dokonywać istotnych zmian zakresu projektu, z zastrzeżeniem ust. 3.
2. Dopuszcza się możliwość dokonywania zmian projektu przez wnioskodawcę, polegających na ograniczeniu zakresu rzeczowego (np. w przypadku gdyby realizacja projektu nie mieściła się w kwocie przeznaczonej na realizację jednego projektu) lub doprecyzowaniu opisu projektu. Zmiany te dokonywane są na wezwanie koordynatora budżetu obywatelskiego.
Pani wniosek odesłany do poprawek na etapie oceny formalnej został w zasadzie napisany na nowo. Wcześniej dotyczył on budowy kręgielni, natomiast po poprawkach dotyczy budowy psiego parku. Zmienione zostały wszystkie pola wniosku, które odnoszą się do opisu i wyceny pomysłu tj.
 Nazwa zadania
 Obszar na mapie
 Opis zadania
 Streszczenie projektu
 Miejsce realizacji zadania
 Szacunkowy koszt wykonania zadania
 Załącznik
Jest to z całą pewnością istotna zmiana zakresu projektu, a takich istotnych zmian na etapie oceny projektu nie można już dokonywać. Pomysł jest bardzo ciekawy, niemniej w związku z tym, że jesteśmy zobligowani do stosowania przyjętych dla wszystkich i jednakowych zasad nie mogę poddać go pozytywnej ocenie formalnej. Mamy szczerą nadzieję, że nie zaprzestanie Pani swojej obywatelskiej aktywności na rzecz naszego miasta i jego mieszkańców. Zachęcamy aby w przyszłości konsultować się częściej z pracownikami Urzędu Miasta w kwestiach podejmowanych przez Panią inicjatyw.

Regulamin przyznaje Pani prawo do złożenia odwołania od tej decyzji:
Rozdział III punkt 10: W terminie 5 dni roboczych od terminu opublikowania wyników oceny projektów, wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania do Zespołu. Odwołanie wraz z uzasadnieniem składa się w formie papierowej w Urzędzie w godzinach pracy Urzędu, bądź za pośrednictwem poczty, bądź drogą elektroniczną z adresu e-mail wskazanego we wniosku, na adres bo@um.ostrowiec.pl. O skuteczności wniesienia odwołania decyduje dzień wpływu do Urzędu.
Całość regulaminu dostępna jest na stronie internetowej boos.um.ostrowiec.pl

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Plac zabaw dla pupili (piesków)

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) -dalej: „RODO” informuję, że:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z siedzibą przy ulicy Jana Głogowskiego 3/5. 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych –inspektor@cbi24.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na dany rok budżetowy za zgodą osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych jej dotyczących na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie swobodnego przesyłu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz przepisów prawa miejscowego (Uchwała Rady Miasta w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego).
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą członkowie Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego, dostawcy usług internetowych oraz mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi prawne oraz inne organy publiczne, sądy i inni odbiorcy legitymujący się interesem prawnym w pozyskaniu danych osobowych.
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  6. .Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie przez okres przewidziany w  Instrukcji kancelaryjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w  sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do  przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem umownym za zgodą osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych jej dotyczących.
Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia projektu zgłoszonego w danej edycji do budżetu obywatelskiego.