Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 4

4. "Naukowe przygody na placu zabaw: Modernizacja placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu nr 11 Im. Marii Kownackiej w Ostrowcu Świętokrzyskim"


Krótki opis

Doposażenie placu zabaw w 7 urządzeń edukacyjnych, płot i furtki. Stworzenie atrakcyjnego i bezpiecznego miejsce zabaw, wspierając rozwój dzieci.

Opis projektu

Zadanie doposażenia placu zabaw polega na wprowadzeniu 7 nowych urządzeń edukacyjnych, które mają na celu zwiększenie wartości edukacyjnej i atrakcyjności placu. Wybrane urządzenia to: tablica do malowania, kuchnia błotna, peryskop, kalejdoskop, czyja to twarz, panel muzyczno-sensoryczny oraz kołyska Newtona.

Wykonany zostanie plan zagospodarowania terenu, który obejmuje instalację tych urządzeń w odpowiednich miejscach na placu zabaw, aby zapewnić maksymalną użyteczność i dostępność dla dzieci. Ponadto, plan zakłada postawienie płotu wokół placu zabaw, aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę dzieciom oraz dwóch furtek dla ogólnodostępności.

Po zrealizowaniu tego zadania można oczekiwać wielu pozytywnych efektów. Przede wszystkim, plac zabaw stanie się bardziej atrakcyjny i interesujący dla dzieci, co zachęci je do spędzania więcej czasu na świeżym powietrzu i aktywności fizycznej. Urządzenia edukacyjne, takie jak tablica do malowania, kuchnia błotna, peryskop, kalejdoskop, czyja to twarz, panel muzyczno-sensoryczny i kołyska Newtona, zapewnią dzieciom możliwość nauki poprzez zabawę. Będą miały szansę rozwijać swoje umiejętności artystyczne, poznawać różne dźwięki i tekstury, rozwijać wyobraźnię oraz uczyć się poprzez obserwację i eksperymentowanie.

Realizacja tego zadania przyniesie korzyści różnym grupom społecznym. Przede wszystkim, dzieci będą miały lepsze warunki do zabawy i nauki, co przyczyni się do ich rozwoju intelektualnego i społecznego. Rodzice będą mieli pewność, że ich dzieci mają bezpieczne i atrakcyjne miejsce do spędzania czasu na placu zabaw. Miejscowa społeczność również skorzysta, ponieważ plac zabaw stanie się centralnym miejscem spotkań i aktywności dla dzieci i rodzin, co przyczyni się do budowania więzi społecznych.
Dodatkowo, poprzez doposażenie placu zabaw w urządzenia edukacyjne, projekt ten promuje aktywność fizyczną i zdrowy tryb życia dzieci. Dzieci będą miały okazję rozwijać swoje umiejętności motoryczne i społeczne, a także zdobywać wiedzę na temat różny

Realizacja tego zadania rozwiąże również pewne problemy. Dotychczasowy plac zabaw mógł być niewystarczający pod względem dostępnych atrakcji edukacyjnych, co mogło prowadzić do nudzenia się dzieci i ograniczenia ich rozwoju. Dodatkowo, brak płotu i furtek mógł stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa dzieci, które mogłyby wyjść na ulicę lub dostęp do placu zabaw byłby utrudniony dla niektórych grup społecznych. Dzięki wprowadzeniu nowych urządzeń, płotu i furtek, te problemy zostaną skutecznie rozwiązane, a plac zabaw stanie się bardziej kompleksowym i bezpiecznym miejscem dla dzieci.

Podsumowując, doposażenie placu zabaw w 7 urządzeń edukacyjnych, postawienie płotu i dwóch furtek dla ogólnodostępności oraz przeprowadzenie prac ogrodniczych pozwoli na stworzenie atrakcyjnego, bezpiecznego i edukacyjnego miejsca zabaw dla dzieci. Ta inwestycja przyniesie korzyści dzieciom, rodzicom oraz lokalnej społeczności, poprawiając jakość ich życia i wspierając rozwój dzieci.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Projekt zagospodarowani terenu 12 300 zł
2Wykonanie płotu i instalacja dwóch furtek 21 410 zł
3Zakup urządzeń edukacyjnych 72 300 zł
4Transport urządzeń edukacyjnych 2 500 zł
5Montaż urządzeń edukacyjnych 9 700 zł
6Prace ogrodnicze 30 000 zł
Łącznie: 148 210 zł

Status projektu

Zweryfikowany pozytywnie

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
"Naukowe przygody na placu zabaw: Modernizacja placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu nr 11 Im. Marii Kownackiej w Ostrowcu Świętokrzyskim"

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) -dalej: „RODO” informuję, że:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z siedzibą przy ulicy Jana Głogowskiego 3/5. 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych –inspektor@cbi24.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na dany rok budżetowy za zgodą osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych jej dotyczących na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie swobodnego przesyłu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz przepisów prawa miejscowego (Uchwała Rady Miasta w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego).
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą członkowie Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego, dostawcy usług internetowych oraz mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi prawne oraz inne organy publiczne, sądy i inni odbiorcy legitymujący się interesem prawnym w pozyskaniu danych osobowych.
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  6. .Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie przez okres przewidziany w  Instrukcji kancelaryjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w  sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do  przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem umownym za zgodą osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych jej dotyczących.
Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia projektu zgłoszonego w danej edycji do budżetu obywatelskiego.