Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 28

28. Bądźmy razem - miejsce integracji dla mieszkańców


Krótki opis

Stworzenie miejsca integracji dla mieszkańców, gdzie oprócz spotkań będą miały miejsce warsztaty aktywizujące.

Opis projektu

W ramach zadania planujemy powstanie miejsca integracji dla osób potrzebujących, zwłaszcza osób w kryzysie bezdomności i osób z niepełnosprawnością.
Bezdomność jest relatywnie trwałą sytuacją, w której znalazł się człowiek pozbawiony domu, czy po prostu miejsca w którym mógłby zamieszkać. Zdaniem niektórych badaczy istota zagadnienia leży w niewydolnych mechanizmach społecznych, które mają służyć umieszczeniu człowieka w bardziej lub mniej zdefiniowanej pozycji społecznej.  W Ostrowcu Św. wg danych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej mieszka ok. 100 osób. Część tych osób przebywa w Noclegowni, część w mieszkaniach chronionych a reszta w pustostanach. Grupa osób z niepełnosprawnością to dość liczna grupa mieszkańców, która przez wzgląd na swoje niepełnosprawności (ruchowe, psychiczne, somatyczne itp.) często jest grupą osób samotną, żyjącą w lokalnej społeczności, jednak na poboczu. Zapewniona zostanie dostępność osobom z niepełnosprawnościami zgodnie z wymogami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240 z późn. zm.)
Osoba zaproponowana do zatrudnienia posiada doświadczenie w opiece nad osobami w kryzysie bezdomności, jest punktualna i doświadczona. Od stycznia 2023 r. do sierpnia 2023 r. prowadziła miejsce dla takich osób. Potrafi się z nimi porozumieć bez żadnych problemów. Zakres wsparcia: poczęstunek w formie bufetu kawowego, śniadanie, gry i zabawy, animacja osób, warsztaty rękodzielnicze i psychologiczne, rozmowy, spotkania z ludźmi.
Celem tej inicjatywy jest integracja środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności osób w kryzysie bezdomności, osób z niepełnosprawnością oraz osób samotnych. W ramach zajęć odbywać się będą warsztaty aktywizacyjne (florystyczne, psychologiczne, rękodzielnicze). Osoby bezdomne w naszym mieście mają możliwość skorzystać jedynie z noclegowni, która jest czynna od 18-19 do 7-8 rano. W ciągu dnia osoby te nie mają się gdzie podziać, w zimę ogrzać, zjeść i napić się czegoś ciepłego. Miejsce będzie czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 9-15. Godziny dodatkowe pomiędzy 15 a 18 będą rozliczane w formie wolontariatu. W działania te aktywnie włączy się Partner lokalny - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, do którego w pierwszej kolejności udają się osoby borykające się z tymi problemami. To właśnie MOPS będzie kierował tych ludzi do naszej świetlicy, gdzie będą mogli skorzystać z różnego rodzaju pomocy, od warsztatów do wspólnego spędzenia czasu i wymiany doświadczeń.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Wynagrodzenie opiekuna miejsca integracji (30 h tygodniowo x 30,00 zł/h = 900,00 zł tygodniowo brutto-brutto - umowa zlecenie, 900,00 zł x 52 tygodnie 46 800 zł
2Poczęstunek w formie bufetu kawowego (ciastka, kawa, cukier, mleko, herbata, itp.), 12 miesięcy x 500,00zł6 000 zł
3Warsztaty rękodzielnicze - wynagrodzenie trenera 2 godziny x 12 miesięcy x 100,00 zł 2 400 zł
4Warsztaty psychologiczne - wynagrodzenie psychologa 2 godziny x12 miesięcy x 150,00 zł 3 600 zł
5Zakup produktów na warsztaty rękodzielnicze (florystyczne, decoupage, modelarskie itp.) - 12 miesięcy x 500,00 zł6 000 zł
6Wynajem sali w Centrum Aktywności Lokalnej w Ostrowcu Św. pod miejsce integracji- sala 23, gdzie przebywa Ostrowieckie Stowarzyszenie Pozytywnie Zakręceni- 12 miesięcy x 146,37 zł1 756,44 zł
7Warsztaty animacyjne - wynagrodzenie specjalisty 2 godziny x 12 miesięcy x 100,00 zł2 400 zł
8Warsztaty terapii uzależnień - wynagrodzenie specjalisty 2 godziny x 12 miesięcy x 150,00 zł3 600 zł
Łącznie: 72 556,44 zł

Status projektu

Zweryfikowany pozytywnie

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Bądźmy razem - miejsce integracji dla mieszkańców

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) -dalej: „RODO” informuję, że:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z siedzibą przy ulicy Jana Głogowskiego 3/5. 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych –inspektor@cbi24.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na dany rok budżetowy za zgodą osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych jej dotyczących na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie swobodnego przesyłu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz przepisów prawa miejscowego (Uchwała Rady Miasta w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego).
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą członkowie Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego, dostawcy usług internetowych oraz mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi prawne oraz inne organy publiczne, sądy i inni odbiorcy legitymujący się interesem prawnym w pozyskaniu danych osobowych.
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  6. .Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie przez okres przewidziany w  Instrukcji kancelaryjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w  sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do  przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem umownym za zgodą osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych jej dotyczących.
Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia projektu zgłoszonego w danej edycji do budżetu obywatelskiego.