Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 17

17. Joga dla każdego mieszkańca Ostrowca Świętokrzyskiego


Krótki opis

Dostęp do zajęć z Jogi dla każdego chętnego mieszkańca Ostrowca Świętokrzyskiego

Opis projektu

Projekt zakłada umożliwienie mieszkańcom Ostrowca Świętokrzyskiego dostęp do zajęć z Jogi w wyniku czego każdy uczestnik ma szansę poprawić swój stan zdrowia zarówno fizycznego jak i tego psychicznego. Jednocześnie pozwoli to na zbudowanie uczestnikom sieci kontaktów pomiędzy mieszkańcami, którzy poprzez wspólne zajęcia z Jogi i relaksacji oraz poznawanie siebie samych jak i również innych członków lokalnej społeczności, będą mogli stworzyć lepsze, zdrowsze, bardziej przyjazne i zrelaksowane, otwarte na drugiego człowieka oraz świat, społeczeństwo Miasta Ostrowiec.
Zajęcia będą odbywały się 3x razy w tygodniu i w zależności od ilości chętnych podczas jednorazowych zajęć (czas trwania 1,5h) może wziąć udział do 15x osób. Każdy z uczestników (ze względów higienicznych) przynosi ze sobą swoją matę do ćwiczeń, koc i ewentualną butelkę wody opcjonalnie małą poduszkę, więc nie jest wymagany do zajęci żaden dodatkowy sprzęt. Z racji stosunkowo niewielkiego rozmiaru sali nie jest konieczny system nagłośnieniowy. Na chwilę obecną zajęcia będą prowadzone przez jednego certyfikowanego profesjonalnego nauczyciela Jogi, który za poprowadzenie jednorazowych zajęć grupowych dla maksymalnie 15x osób pobiera opłatę w wysokości 480 zł.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Joga - zajęcia dla każdego 3x w tygodniu (przez cały rok) - max. do 15x osób na jednych zajęciach (całoroczna gaża dla nauczyciela/instruktora)75 000 zł

Status projektu

Zweryfikowany pozytywnie

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Joga dla każdego mieszkańca Ostrowca Świętokrzyskiego

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) -dalej: „RODO” informuję, że:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z siedzibą przy ulicy Jana Głogowskiego 3/5. 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych –inspektor@cbi24.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na dany rok budżetowy za zgodą osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych jej dotyczących na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie swobodnego przesyłu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz przepisów prawa miejscowego (Uchwała Rady Miasta w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego).
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą członkowie Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego, dostawcy usług internetowych oraz mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi prawne oraz inne organy publiczne, sądy i inni odbiorcy legitymujący się interesem prawnym w pozyskaniu danych osobowych.
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  6. .Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie przez okres przewidziany w  Instrukcji kancelaryjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w  sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do  przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem umownym za zgodą osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych jej dotyczących.
Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia projektu zgłoszonego w danej edycji do budżetu obywatelskiego.