Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr -

-. „Chcemy być RODZICAMI – program leczenia niepłodności dla mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego"


Krótki opis

Procedura in vitro dla par zamieszkujących w Ostrowcu Świętokrzyskim. Niepłodnej parze przysługiwałaby maksymalnie dwie procedury in vitro.

Opis projektu

Niepłodność dotyka ok. 1-1,5 miliona par w Polsce (15-20%). Stanowi więc powszechny problem i znacząco wpływa na pogorszenie sytuacji demograficznej w naszym kraju, a także naszym mieście. Oczywiście dzięki procedurze in vitro wiele niepłodnych par mogłoby stać się szczęśliwymi rodzicami. Problem w tym, że taka procedura jest dość kosztowna i nie każda para jest w stanie sfinansować ją z własnej kieszeni. Lokalne programy in vitro, do których przystępuje coraz więcej polskich miast, mają częściowo rozwiązać ten problem, ograniczając tym samym zjawisko niepłodności wśród Polaków. Parom zakwalifikowanym do programu przysługiwałaby możliwość dofinansowania do zabiegu zapłodnienia pozaustrojowego.
Dofinansowanie do procedury in vitro należałoby się parom, które spełniają następujące kryteria:
- wiek kobiety mieści się w przedziale 25-42 lat wg rocznika urodzenia,
- są w związku małżeńskim lub partnerskim,
- co najmniej jeden z partnerów zamieszkuje na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego od min. 12 miesięcy,
- partnerzy mają udokumentowaną pełną diagnostykę w kierunku przyczyn niepłodności lub są po roku bezskutecznego leczenia bezpłodności.
Maksymalna kwota dofinansowania do jednej procedury in vitro wynosiłaby 6 000 zł. Parom przysługiwałyby maksymalnie 2 próby, czyli łącznie maksymalnie  kwota 12 000zł.
Mieszkańcy mogliby skorzystać z następujących procedur:
- procedury zapłodnienia pozaustrojowego z wykorzystaniem własnych gamet pary (dawstwo partnerskie) lub z wykorzystaniem nasienia dawcy (dawstwo inne niż partnerskie),
- procedury zapłodnienia pozaustrojowego z wykorzystaniem żeńskich komórek rozrodczych od anonimowej dawczyni (dawstwo inne niż partnerskie),
- procedury adopcji zarodka (dawstwo inne niż partnerskie).
Z dofinansowania w każdym roku mogłoby skorzystać 10 par. Decydowałaby kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo dla par, które przeszły min. 1 procedurę zapłodnienia in vitro bezskutecznie na własny koszt.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
110 par120 000 zł

Status projektu

Odrzucony formalnie

Uzasadnienie

Zadanie jest przedsięwzięciem typowo nieinwestycyjnym. Jego wartość nie może przekroczyć kwoty 75.000,00 zł. Pomimo prośby o skorygowanie zakresu zadania wnioskodawca nie zmodyfikował zakresu projektu.

Regulamin przyznaje Pani/Panu prawo do złożenia odwołania od tej decyzji:

Rozdział III punkt 10: W terminie 5 dni roboczych od terminu opublikowania wyników oceny projektów, wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania do Zespołu. Odwołanie wraz z uzasadnieniem składa się w formie papierowej w Urzędzie w godzinach pracy Urzędu, bądź za pośrednictwem poczty, bądź drogą elektroniczną z adresu e-mail wskazanego we wniosku, na adres bo@um.ostrowiec.pl. O skuteczności wniesienia odwołania decyduje dzień wpływu do Urzędu.

Całość regulaminu dostępna jest na stronie internetowej boos.um.ostrowiec.pl

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
„Chcemy być RODZICAMI – program leczenia niepłodności dla mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego"

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) -dalej: „RODO” informuję, że:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z siedzibą przy ulicy Jana Głogowskiego 3/5. 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych –inspektor@cbi24.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na dany rok budżetowy za zgodą osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych jej dotyczących na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie swobodnego przesyłu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz przepisów prawa miejscowego (Uchwała Rady Miasta w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego).
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą członkowie Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego, dostawcy usług internetowych oraz mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi prawne oraz inne organy publiczne, sądy i inni odbiorcy legitymujący się interesem prawnym w pozyskaniu danych osobowych.
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  6. .Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie przez okres przewidziany w  Instrukcji kancelaryjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w  sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do  przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem umownym za zgodą osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych jej dotyczących.
Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia projektu zgłoszonego w danej edycji do budżetu obywatelskiego.