Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://boos.um.ostrowiec.pl/

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Oświadczenie sporządzono dnia:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:


Dostępność strony

Strona https://boos.um.ostrowiec.pl/ została zaprojektowana tak, aby była możliwa do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub niepełnosprawności. Nieustannie poszukujemy rozwiązań aby zwiększyć dostępność i użyteczność naszej strony internetowej.

Jeżeli masz jakieś uwagi albo komentarze skontaktuj się z nami: kontakt@budzet-obywatelski.org.

Strona https://boos.um.ostrowiec.pl/ jest stroną informacyjną zawiera zbiór informacji i narzędzi dedykowanych procesowi Budżetu Obywatelskiego.


Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej:

wybrane dokumenty opublikowane na stronie mogą być niedostępne z uwagi na fakt, że: pochodzą z różnych źródeł (np. od autorów propozycji projektów), co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt, opublikowane zostały w oparciu o zasady Budżetu Obywatelskiego, posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji, opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

większość zdjęć i materiałów graficznych opatrzona jest tekstem alternatywnym, mogą jednak wystąpić takie – zwłaszcza te publikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, w których opisu alternatywnego zabrakło; w bieżących materiałach tego typu publikowanych na platformie dokładamy staranności, aby były tworzone zgodnie z zaleceniami dostępności.


Wyłączenia:

część plików graficznych (mapy oraz dokumentacja wizualna) jest wyłączona z obowiązku zapewnienia opisów alternatywnych


Kompatybilność

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych.

Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.

Wygląd

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

zmiana wielkości czcionki,

zmiana kontrastu,

całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

Serwis można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety.

Zbudowany został w oparciu o metodę Responsive Web Design, dzięki czemu automatycznie dostosowuje moduły strony do rozdzielczości ekranu urządzenia mobilnego.


Skróty klawiaturowe

Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest

 • Halina Żułtek,
 • Halina Żułtek, zultek.halina@um.ostrowiec.pl , tel.+48 (41) 26 72 231

 • Informacje na temat procedury

  Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

  Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich (Link otwierany w nowym oknie)


  Dostępność architektoniczna

  Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, Jana Głogowskiego 3/5, 27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski

  1. W budynku znajdują się 4 wejścia. Jedno wejście bez utrudnień. Przy trzech wejściach schody.
  2. Budynek posiada windę dostosowaną dla osób niepełnosprawnych z dostępem na wszystkie kondygnacje nowej części budynku. Korytarze spełniają normy szerokości. Jedna klatka schodowa spełnia normy szerokości, druga nie spełnia norm szerokości. Schody posiadają spocznik.
  3. W wewnątrz budynku jest pochylnia. Sala konferencyjna wyposażona jest w pętlę indukcyjną. W Biurze Obsługi Interesanta na stanowiskach obsługi dostępne są przenośne pętle indukcyjne. Brak informacji głosowych.
  4. Budynek posiada informację o rozkładzie pomieszczeń w postaci planu tyflograficznego. Zastosowano ścieżki naprowadzające do sal, w których odbywa się obsługa Interesantów oraz elektroniczną tablicę ogłoszeń.
  5. Wejścia do budynku oznakowane są w alfabecie Braille’a oraz w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
  6. Przy budynku znajdują się 4 miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych.
  7. Jest możliwość wstępu z psem asystującym.
  8. Jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego on-line.
  9. Jest możliwość wyjścia do osoby niepełnosprawnej.
  10. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w Biurze Obsługi Interesanta i przy Sali konferencyjnej.

  Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego – Urząd Stanu Cywilnego, Siennieńska 47, 27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski

  1. W budynku znajdują się 2 wejścia. Przy dwóch wejściach schody, przy obydwóch wejściach znajdują się podjazdy dla niepełnosprawnych.
  2. Brak windy. Schody i korytarze nie spełniają norm szerokości. Schody posiadają spocznik.
  3. Jest pochylnia. Brak platform, informacji głosowych. Dostępne są przenośne pętle indukcyjne.
  4. Przy budynku znajduje się wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowo parking z miejscami dla osób niepełnosprawnych znajduje się po drugiej strony ulicy, naprzeciwko Urzędu Stanu Cywilnego, na terenie Ostrowieckiego Browaru Kultury – 3 miejsca.
  5. Jest możliwość wstępu z psem asystującym.
  6. Jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego on-line.
  7. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na piętrze – utrudniony dostęp dla osób niepełnosprawnych.
  8. Jest możliwość wyjścia do osoby niepełnosprawnej.
  9. Przygotowywany jest projekt na przebudowę i rozbudowę budynku.

  Aplikacje mobilne

  Brak aplikacji mobilnych.